PREZYDENT GRUDZIĄDZA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM IM.KS.DR.WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU
I. Informacje dotyczące zatrudnienia 


 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 2. Zatrudnienie: powołanie na czas określony - 4 lata.

 3. Nazwa i adres instytucji kultury: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz.

   


II.Wymagane kwalifikacje od kandydata:

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

   


1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2021 r., 289, ze zm.);

5) wykształcenie wyższe magisterskie i 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni
na stanowisku kierowniczym;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;

7) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;

8 ) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury
(w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy);

9) prawo jazdy kat. B.


 1. Wymagania dodatkowe:

   


1) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

2) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi;

3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;

4) kreatywność, dyspozycyjność, zdolności menedżerskie i organizacyjne, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych.


 


III. Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji: 


 1. Zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;

 2. Realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;

 3. Planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;

 4. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;

 5. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;

 6. Wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;

 7. Współdziałanie z innymi instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

 8. Sprawowanie kontroli zarządczej.IV. Wymagane dokumenty 


 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;

 2. Pisemne opracowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Muzeum
  w Grudziądzu (do 10 stron A4, czcionka 12); z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji na okres 4 lat; dołączenie dokumentu również
  w wersji nieedytowalnej (np. PDF);

 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;

 4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

 5. Kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

 6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności
  do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie,
  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1,
  pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji, jeżeli swoim zakresem wykraczają poza ustawowy wymóg określony w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych.

   

  Dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt. 1-11 powinny być podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata
  za zgodność z oryginałem. Uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych
  za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata
  z dalszego postępowania konkursowego, pod warunkiem okazania komisji konkursowej w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów.


V. Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów: 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem  "Konkurs na stanowisko na kandydata na dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu" w terminie 60 dni od dnia publikacji Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 7:30-17:00 oraz w piątek w godzinach 7:00-13:30, w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 104, lub przesłać pocztą na adres:


 


Urząd Miejski w Grudziądzu


ul. Ratuszowa 1,


86-300 Grudziądz


 


W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu. Oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.


 
VI. Informacje dodatkowe 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Grudziądza powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2012 r., poz. 194)
  i określi tryb jej pracy.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie oraz telefonicznie.

 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 28 lutego 2023 r.

 5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy-miasto Grudziądz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Grudziądzu.

 6. Prezydent Grudziądza nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych
  w postępowaniu konkursowym. Po zakończonym postępowaniu konkursowym, kandydat może je odebrać osobiście w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Wybickiego
  38-40 w Grudziądzu, przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy-miasto Grudziądz. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

 7. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Tel. 056 45 10 473, 056 45 10 474.

 8. Wybrany kandydat otrzyma akt powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum
  im. ks. dr. Władysława Łęgi na okres 4 lat.

 9. Dostęp do klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 RODO jest do pobrania ze strony www: http://bip.grudziadz.pl/strony/28297.dhtml


   


 


Autor: Karola Skowrońska