Szkolenie rezerwy kawalerii

Od 1926 roku, w ramach Centrum Wyszkolenia Kawalerii, obok istniejącej Szkoły Podchorążych Kawalerii, kształcącej oficerów zawodowych, zaczęła działalność Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii (SPRKaw.). Szkoła ta szybko zdobyła sobie sławę równą SPKaw.

(fot. Tablica upamiętniająca Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej, odsłonięta i poświęcona podczas II Zjazdu Kawalerzystów II RP, 15 sierpnia 1990 r.)
Do Szkoły tej przyjmowano kandydatów po zdaniu matury, którzy na ochotnika zgłaszali się do wojska korzystając tym samym z prawa wyboru broni (oczywiście ... kawalerii !), a także absolwentów szkół wyższych, często już z pozycją społeczną. Kandydatów tych nazywano ułanami z cenzusem. Byli wśród nich przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, jednak przeważali synowie klas zamożniejszych: ziemian, bogatych mieszczan, urzędników państwowych, wolnych zawodów i arystokracji. Amatorów do Szkoły było zawsze bardzo dużo, stąd też pierwszeństwo mieli pochodzący ze wsi (ziemianie), z umiejętnością jeżdżenia i obeznani z koniem. Czasem nie obeszło się bez protekcji.

SPRK przygotowywała ułanów z cenzusem do pełnienia roli dowódców plutonów. Do wybuchu II wojny światowej Szkoła ta zajmowała koszary im. Bolesława Śmiałego przy ul. Chełmińskiej (4 szwadrony szkolne, w tym szwadron karabinów maszynowych).

Program szkolenia podzielony był na 2 etapy. Pierwszy, tzw. rekrucki oraz drugi - szkolenia niższych dowódców. Duży nacisk kładziono na służbę polową. Odbywały się trzy lub czterotygodniowe wyjazdy taktyczne, przede wszystkim do Obozu Ćwiczebnego w Biedruska k/Poznania. Szkolenie w SPRK trwało osiem miesięcy. Po ukończeniu tego szkolenia wielu absolwentów zasilało Szkołę Podchorążych ( zawodową ), co dawało ciągłość trzyletniego pobytu w CWKaw.

W latach 1926 – 1939 odbyło się 13 promocji. Szkołę ukończyło 3208 absolwentów, którzy otrzymywali stopień starszego ułana, podchorążego rezerwy lub plutonowego podchorążego rezerwy kawalerii.
(fot.Uczestnicy IX Zjazdu na Mszy Św. w grudziądzkiej Kolegiacie - 15 sierpnia 1997 r.)